Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Obchodní podmínky - workshop

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky – workshop“) společnosti

provocateur s.r.o.  
IČ: 24703427
DIČ: CZ24703427
se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Česká republika                      
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 167379

e-mail:     info@provocateur.cz
telefon:    +420 607 909 336
www.provocateur.cz 

upravují vzájemná práva a povinnosti týkající se konaných akcí a workshopů

Úvodní ustanovení ( 1 )

Tyto obchodní podmínky týkající se konaných akcí nebo pořádaných workshopů upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí workshopu (dále jen „smlouva o poskytnutí workshopu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.provocateur.cz

Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí workshopu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.
„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí workshopu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
„Workshopem“ je akce objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí workshopu uzavřené mezi poskytovatelem workshopu a zákazníkem. 
„Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného workshopu.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí workshopu.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

Pro objednání workshopu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele (www.provocateur.cz), odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 
Předmět smluvního vztahu ( 2 )

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru workshop a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém workshopu za splnění dále uvedených podmínek.

Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na workshopu.

Vznik smluvního vztahu ( 3 )

Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za workshop zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele, kterým je provocateur s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení workshopu, cenu workshopu, popř. počet osob, které se workshopu zúčastní.
 

Workshopy ( 4 )

Poskytovatel zajišťuje výhradně workshopy uvedené v nabídce provocateur s.r.o. na internetových stránkách www.provocateur.cz

Workshopy se konají v místě určeném poskytovatelem dle časového harmonogramu jednotlivých workshopů uvedeného na www.provocateur.cz, neurčí-li poskytovatel jinak.
 

Dodání ( 5 )

Objednaný a uhrazený voucher na workshop je doručován dle volby zákazníka, doporučenou poštovní zásilkou, smluvní přepravní službou nebo prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

 
Platební podmínky ( 6 )

Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na workshopu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou poskytovatele.

Po rezervaci bude zákazníkovi vystavena zálohová proforma faktura na 30 % z ceny workshopu, která je splatná do 5 dnů. V případě, kdy nedojde k úhradě, je po této době zákazníkova registrace stornována a místo uvolněno dalšímu zájemci. Cena je po osobním společném setkání všech účastníků splatná v plné výši před zahájením workshopu, zákazník po úhradě obdrží potvrzení a daňový doklad (fakturu).

Ceny uvedené na internetových stránkách poskytovatele (www.provocateur.cz) jsou uváděny v Kč, včetně příslušné výše DPH.

 
Práva a povinnosti smluvních stran ( 7 )

Účastníci workshopu jsou povinni po celou dobu konání workshopu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

Lektor je povinen na začátku workshopu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

Účastníci workshopu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z workshopu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky workshopu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí workshopu. 


Změna a zrušení workshopu ( 8 )

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání workshopu nebo workshop zcela zrušit  v těchto případech:

– nejpozději 3 dny před konáním akce není-li workshop obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 6 osobami;
– poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení workshopu;

V případě, že poskytovatel bude nucen workshop zrušit, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení workshopu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání workshopu či vrátit částku za celou hodnotu workshopu dle volby zákazníka.

V případě, že se zákazník nebude moci workshopu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem. Pokud tato skutečnost vznikne, a zákazník odstoupí od smlouvy do 21 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za odstoupení od smlouvy ve výši 50 % z plné ceny workshopu. Zákazník v takové situaci může za sebe bez storno poplatku poslat náhradníka. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  10 pracovních dní před plánovaným datem konání workshopu nebo v den konání workshopu, je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takové situaci může za sebe bez storno poplatku poslat náhradníka.

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu. O navrácení peněz může  (odstoupení od smlouvy) požádat pouze osoba, která workshop nebo poukaz objednala a uhradila. 
 

Odpovědnost za škodu ( 9 )

Účastníci workshopu jsou povinni před započetím workshopu požádat poskytovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá poskytovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

Reklamace workshopu ( 10 )

Pro případ, že workshop neprobíhal dle smlouvy o poskytování workshopu a těchto obchodních podmínek, zejména, kdy zákazník neobdrží na konci workshopu „inovativní podnikatelskou příležitost“, kterou se rozumí jakákoli inovativní služba, produkt či technologie, která má potenciál získat mu na trhu konkurenční výhodu, je zákazník oprávněn požadovat navrácení peněz. V takovém případě po skončení workshopu písemně uplatní spolu se zdůvodněním svého požadavku u poskytovatele reklamaci a požadavek na vrácení peněz. V případě, kdy bude reklamace uznána jako oprávněná, bude vyřízena spolu s navrácením peněz do 15 pracovních dní. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů ( 11 )

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí workshopu.

Závěrečná ustanovení ( 12 )

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí workshopu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze   o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kontaktní údaje poskytovatele: 

provocateur s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Česká republika
info@provocateur.cz / +420 607 909 336

Tyto všeobecné obchodní podmínky, týkající se pořádání workshopů, nabývají účinnosti dne 01. 09. 2022